Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
Compare with English (United States) >>
48 "yakshanba"
49 "dsh."
50 "sesh."
51 "chr."
52 "psh."
53 "jm."
54 "sh."
55 "yak."
56 "yanvar"
57 "fevral"
58 "mart"
59 "aprel"
60 "may"
61 "iyun"
62 "iyul"
63 "avgust"