Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "권한 키 식별자"
1001 "키 특성"
1002 "키 사용 제한"
1003 "주제 대체 이름"
1004 "발급자 대체 이름"
1005 "기본 제한"
1006 "키 사용"
1007 "인증서 정책"