Dump of STRINGTABLE #11 (strings 160..175)

STRINGTABLE #11 (strings 160..175)
160 "China Standard Time"
161 "China Daylight Time"
162 "(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi"
163 empty
164 empty
165 empty
166 empty
167 empty
168 empty
169 empty
170 empty
171 empty
172 empty
173 empty
174 empty
175 empty