Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
id Chinese (PRC) English (United States)
DIALOG 0, 0, 320, 300 DIALOG 0, 0, 320, 300
STYLE 0x48c00040 STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "操纵杆" CAPTION "Joysticks"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 9, "Ms Shell Dlg" FONT 8, "Ms Shell Dlg"
    CONTROL "停用(&D)", 2010, 128, 0x50010000, 200, 20, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Disable", 2010, 128, 0x50010000, 200, 20, 60, 15, 0x0
    CONTROL "&Reset", 2012, 128, 0x50010000, 200, 40, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Reset", 2012, 128, 0x50010000, 200, 40, 60, 15, 0x0
    CONTROL "启用(&E)", 2011, 128, 0x50010000, 200, 190, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Enable", 2011, 128, 0x50010000, 200, 190, 60, 15, 0x0
    CONTROL "&Override", 2013, 128, 0x50010000, 200, 100, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Override", 2013, 128, 0x50010000, 200, 100, 60, 15, 0x0
    CONTROL "已连接", 65535, 130, 0x50020000, 10, 10, 100, 10, 0x0     CONTROL "Connected", 65535, 130, 0x50020000, 10, 10, 100, 10, 0x0
    CONTROL "", 2000, 131, 0x50a10001, 10, 20, 180, 70, 0x0     CONTROL "", 2000, 131, 0x50a10001, 10, 20, 180, 70, 0x0
    CONTROL "Connected (xinput device)", 65535, 130, 0x50020000, 10, 90, 100, 10, 0x0     CONTROL "Connected (xinput device)", 65535, 130, 0x50020000, 10, 90, 100, 10, 0x0
    CONTROL "", 2002, 131, 0x50a10001, 10, 100, 180, 70, 0x0     CONTROL "", 2002, 131, 0x50a10001, 10, 100, 180, 70, 0x0
    CONTROL "停用", 65535, 130, 0x50020000, 10, 180, 100, 10, 0x0     CONTROL "Disabled", 65535, 130, 0x50020000, 10, 180, 100, 10, 0x0
    CONTROL "", 2001, 131, 0x50a10001, 10, 190, 180, 70, 0x0     CONTROL "", 2001, 131, 0x50a10001, 10, 190, 180, 70, 0x0
    CONTROL "在禁用或启用设备之后,已连接的操纵杆的信息将不会在这里更新,直到您重启该小工具为止。", 65535, 130, 0x50020000, 10, 270, 200, 25, 0x0     CONTROL "After disabling or enabling a device, the connected joysticks won't be updated here until you restart this applet.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 270, 200, 25, 0x0