Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
id Catalan (Neutral) English (United States)
1072 "La importació ha fallat." "The import failed."
1073 "Arial" "Arial"
1074 "<Tots>" "<All>"
1075 "<Finalitats avançades>" "<Advanced Purposes>"
1076 "Emès a" "Issued To"
1077 "Emès de" "Issued By"
1078 "Data de caducitat" "Expiration Date"
1079 "Nom amistós" "Friendly Name"
1080 "<Tots>" "<All>"
1081 "<Cap>" "<None>"
1082 "Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquest certificat, ni signar missatges amb ell.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign messages with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1083 "Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquests certificats, ni signar missatges amb ells.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or sign messages with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1084 "Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquest certificat, ni verificar missatges signats amb ella.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or verify messages signed with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1085 "Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquests certificats, ni verificar missatges signats amb ells.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1086 "Els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació ja no serà de confiança.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
"Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1087 "Els certificats emesos per aquestes autoritats de certificació ja no seran de confiança.\n
Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"