Dump of MENU #102

MENU #102
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
0 "&Arkiv" "&File"
101 "&Öppna\tEnter" "&Open\tEnter"
106 "&Flytta...\tF7" "&Move...\tF7"
107 "&Kopiera...\tF8" "&Copy...\tF8"
108 "&Ta bort\tDel" "&Delete\tDel"
109 "&Byt namn..." "Re&name..."
57656 "&Egenskaper\tAlt+Enter" "Propert&ies\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR SEPARATOR
105 "&Kör..." "&Run..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
111 "Sk&apa mapp..." "Cr&eate Directory..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
115 "A&vsluta" "E&xit"
0 "&Disk" "&Disk"
252 "&Anslut nätverksenhet..." "Connect &Network Drive..."
253 "Koppla &ifrån nätverksenhet" "&Disconnect Network Drive"
0 "&Visa" "&View"
414 "&Dela upp" "Sp&lit"
0 SEPARATOR SEPARATOR
401 "&Namn" "&Name"
402 "&Alla fildetaljer" "&All File Details"
0 SEPARATOR SEPARATOR
404 "&Sortera efter namn" "&Sort by Name"
405 "Sortera efter t&yp" "Sort &by Type"
406 "Sortera efter st&orlek" "Sort by Si&ze"
407 "Sortera efter dat&um" "Sort by &Date"
0 SEPARATOR SEPARATOR
409 "Filtrera efter&..." "Filter by&..."
0 "&Inställningar" "&Options"
510 "T&ypsnitt..." "&Font..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
508 "&Verktygsfält" "&Toolbar"
507 "&Enhetsfält" "&Drive Bar"
503 "St&atusfält" "&Status Bar"
32772 "&Helskärm\tCtrl+Shift+S" "F&ull Screen\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR SEPARATOR
511 "&Spara ändringar vid stängning" "&Save settings on exit"
0 "&Fönster" "&Window"
57648 "Nytt &fönster" "New &Window"
57650 "Överlappande\tCtrl+F5" "Cascading\tCtrl+F5"
57651 "Ordna &horisontellt" "Tile &Horizontally"
57652 "Ordna &vertikalt\tCtrl+F4" "Tile &Vertically\tCtrl+F4"
57649 "Ordna &ikoner" "Arrange &Icons"
1704 "&Uppdatera\tF5" "&Refresh\tF5"
0 "&Hjälp" "&Help"
57670 "&Innehåll\tF1" "&Contents\tF1"
1803 "&Om Wine-filhanteraren" "&About Wine File Manager"