Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
32 "Angivet format stöds inte eller kan inte översättas. Använd funktionen Capabilities för att avgöra vilka format som stöds." "The specified format is not supported or cannot be translated. Use the Capabilities function to determine the supported formats."
33 "Kan inte utföra denna operation medan mediadata fortfarande spelas. Starta om enheten eller vänta tills data spelats klart." "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the device, or wait until the data is finished playing."
34 "Wave-huvudet var inte förberett. Använd funktionen Prepare för att förbereda huvudet och försök sedan igen." "The wave header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the header, and then try again."
35 "Kan inte öppna enheten utan att använda flaggan WAVE_ALLOWSYNC. Använd flaggan och försök igen." "Cannot open the device without using the WAVE_ALLOWSYNC flag. Use the flag, and then try again."
36 empty empty
37 empty empty
38 empty empty
39 empty empty
40 empty empty
41 empty empty
42 empty empty
43 empty empty
44 empty empty
45 empty empty
46 empty empty
47 empty empty