Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
288 "Den angivna enheten stängs nu. Vänta några sekunder och försök sedan igen." "The specified device is now being closed. Wait a few seconds, and then try again."
289 "Angivet alias används redan i detta program. Använd ett unikt alias." "The specified alias is already being used in this application. Use a unique alias."
290 "Den angivna parametern är ogiltig för detta kommando." "The specified parameter is invalid for this command."
291 "Enhetsdrivrutinen används redan. Använd parametern 'shareable' med varje 'open'-kommando för att dela den." "The device driver is already in use. To share it, use the 'shareable' parameter with each 'open' command."
292 "Angivet kommando kräver ett alias, en fil, en drivrutin eller ett enhetsnamn. Var god uppge någon av dessa." "The specified command requires an alias, file, driver, or device name. Please supply one."
293 "Angivet värde för tidsformatet är ogiltigt. Läs dokumentationen för MCI för att se giltiga format." "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI documentation for valid formats."
294 "Ett avslutande dubbelt citationstecken saknas från parametervärdet. Var god lägg till ett sådant." "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please supply one."
295 "En parameter eller ett värde angavs två gånger. Ange det bara en gång." "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
296 "Den angivna filen kan inte spelas på den angivna MCI-enheten. Filen kan vara korrupt eller i fel format." "The specified file cannot be played on the specified MCI device. The file may be corrupt, or not in the correct format."
297 "Ett nullparameterblock skickades till MCI." "A null parameter block was passed to MCI."
298 "Kan inte spara en namnlös fil. Ange ett filnamn." "Cannot save an unnamed file. Supply a filename."
299 "Du måste ange ett alias då du använder parametern 'new'." "You must specify an alias when using the 'new' parameter."
300 "Kan inte använda flaggan 'notify' med automatiskt öppnade enheter." "Cannot use the 'notify' flag with auto-opened devices."
301 "Kan inte använda ett filnamn med den angivna enheten." "Cannot use a filename with the specified device."
302 "Kan inte utföra kommandona i angiven ordning. Rätta till kommandoordningen och försök igen." "Cannot carry out the commands in the order specified. Correct the command sequence, and then try again."
303 "Kan inte utföra det angivna kommandot på en automatiskt öppnad enhet. Vänta tills enheten är stängd och försök sedan igen." "Cannot carry out the specified command on an auto-opened device. Wait until the device is closed, and then try again."