Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
id Swedish (Neutral) English (United States)
0 "Lyckades.\n" "Success.\n"
1 "Ogiltig funktion.\n" "Invalid function.\n"
2 "Filen hittades inte.\n" "File not found.\n"
3 "Sökvägen hittades inte.\n" "Path not found.\n"
4 "För många öppna filer.\n" "Too many open files.\n"
5 "Åtkomst nekad.\n" "Access denied.\n"
6 "Ogiltig referens.\n" "Invalid handle.\n"
7 "Minne förstört.\n" "Memory trashed.\n"
8 "Ej tillräckligt minne.\n" "Not enough memory.\n"
9 "Ogiltigt block.\n" "Invalid block.\n"
10 "Felaktig miljö.\n" "Bad environment.\n"
11 "Felaktigt format.\n" "Bad format.\n"
12 "Ogiltig åtkomst.\n" "Invalid access.\n"
13 "Ogiltigt data.\n" "Invalid data.\n"
14 "Otillräckligt minne.\n" "Out of memory.\n"
15 "Ogiltig disk.\n" "Invalid drive.\n"
16 "Kan inte ta bort aktuell katalog.\n" "Can't delete current directory.\n"
17 "Inte samma enhet.\n" "Not same device.\n"
18 "Inga fler filer.\n" "No more files.\n"
19 "Skrivskyddad.\n" "Write protected.\n"
20 "Felaktig enhet.\n" "Bad unit.\n"
21 "Ej redo.\n" "Not ready.\n"
22 "Felaktigt kommando.\n" "Bad command.\n"
23 "CRC-fel.\n" "CRC error.\n"
24 "Felaktig längd.\n" "Bad length.\n"
25 "Sökfel.\n" "Seek error.\n"
26 "Inte DOS-disk.\n" "Not DOS disk.\n"
27 "Sektor hittades inte.\n" "Sector not found.\n"
28 "Slut på papper.\n" "Out of paper.\n"
29 "Skrivfel.\n" "Write fault.\n"
30 "Läsfel.\n" "Read fault.\n"
31 "Allmänt fel.\n" "General failure.\n"
32 "Delningsfel.\n" "Sharing violation.\n"
33 "Låsningsfel.\n" "Lock violation.\n"
34 "Fel disk.\n" "Wrong disk.\n"
35 "Delningsbufferten överskreds.\n" "Sharing buffer exceeded.\n"
36 "Filslut.\n" "End of file.\n"
37 "Disken är full.\n" "Disk full.\n"
38 "Förfrågan ej stödd.\n" "Request not supported.\n"
39 "Fjärrmaskinen lyssnar inte.\n" "Remote machine not listening.\n"
40 "Upprepat nätverksnamn.\n" "Duplicate network name.\n"
41 "Felaktig nätverkssökväg.\n" "Bad network path.\n"
42 "Nätverket upptaget.\n" "Network busy.\n"
43 "Enheten existerar inte.\n" "Device does not exist.\n"
44 "För många kommandon.\n" "Too many commands.\n"
45 "Adapter-hårdvarufel.\n" "Adapter hardware error.\n"
46 "Felaktig nätverksrespons.\n" "Bad network response.\n"
47 "Oväntat nätverksfel.\n" "Unexpected network error.\n"
48 "Felaktig fjärradapter.\n" "Bad remote adapter.\n"
49 "Skrivarkön full.\n" "Print queue full.\n"
50 "Inget spool-utrymme.\n" "No spool space.\n"
51 "Utskrift avbruten.\n" "Print canceled.\n"
52 "Nätverksnamn borttaget.\n" "Network name deleted.\n"
53 "Nätverksåtkomst nekad.\n" "Network access denied.\n"
54 "Felaktig enhetstyp.\n" "Bad device type.\n"
55 "Felaktigt nätverksnamn.\n" "Bad network name.\n"
56 "För många nätverksnamn.\n" "Too many network names.\n"
57 "För många nätverkssessioner.\n" "Too many network sessions.\n"
58 "Delning pausad.\n" "Sharing paused.\n"
59 "Förfrågan ej accepterad.\n" "Request not accepted.\n"
60 "Omdirigerare pausad.\n" "Redirector paused.\n"
61 "Filen existerar.\n" "File exists.\n"
62 "Kan ej skapa.\n" "Cannot create.\n"
63 "Int24-fel.\n" "Int24 failure.\n"
64 "Slut på strukturer.\n" "Out of structures.\n"
65 "Redan tilldelad.\n" "Already assigned.\n"
66 "Ogiltigt lösenord.\n" "Invalid password.\n"
67 "Ogiltig parameter.\n" "Invalid parameter.\n"
68 "Nätverksskrivfel.\n" "Net write fault.\n"
69 "Inga lediga processutrymmen.\n" "No process slots.\n"
70 "För många semaforer.\n" "Too many semaphores.\n"
71 "Exklusiv semafor ägs redan.\n" "Exclusive semaphore already owned.\n"
72 "Semaforen är riggad.\n" "Semaphore is set.\n"
73 "För många semaforförfrågningar.\n" "Too many semaphore requests.\n"
74 "Ogiltig operation vid avbrott.\n" "Invalid at interrupt time.\n"
75 "Semaforägaren dog.\n" "Semaphore owner died.\n"
76 "Användargräns för semafor.\n" "Semaphore user limit.\n"
77 "Sätt i disk i enhet %1.\n" "Insert disk for drive %1.\n"
78 "Disken låst.\n" "Drive locked.\n"
79 "Trasigt rör.\n" "Broken pipe.\n"
80 "Kunde inte öppna.\n" "Open failed.\n"
81 "Buffertöverspill.\n" "Buffer overflow.\n"
82 "Disken är full.\n" "Disk full.\n"
83 "Inga fler sökreferenser.\n" "No more search handles.\n"
84 "Ogiltig målreferens.\n" "Invalid target handle.\n"
85 "Ogiltig IOCTL.\n" "Invalid IOCTL.\n"
86 "Ogiltigt verify-val.\n" "Invalid verify switch.\n"
87 "Felaktig drivrutinsnivå.\n" "Bad driver level.\n"
88 "Anrop ej implementerat.\n" "Call not implemented.\n"
89 "Tiden gick ut för semaforen.\n" "Semaphore timeout.\n"
90 "Otillräcklig buffert.\n" "Insufficient buffer.\n"
91 "Ogiltigt namn.\n" "Invalid name.\n"
92 "Ogiltig nivå.\n" "Invalid level.\n"
93 "Ingen volymetikett.\n" "No volume label.\n"
94 "Modulen hittades inte.\n" "Module not found.\n"
95 "Proceduren hittades inte.\n" "Procedure not found.\n"
96 "Inga barn att vänta på.\n" "No children to wait for.\n"
97 "Barnprocessen är ej klar.\n" "Child process has not completed.\n"
98 "Ogiltig användning av direktåtkomstreferens.\n" "Invalid use of direct access handle.\n"
99 "Sökning till innan filens början.\n" "Negative seek.\n"
100 "Sökfel.\n" "Seek error.\n"
101 "Disken är ett mål för JOIN.\n" "Drive is a JOIN target.\n"
102 "Disken är redan JOINad.\n" "Drive is already JOINed.\n"
103 "Disken är redan SUBSTad.\n" "Drive is already SUBSTed.\n"
104 "Disken är inte JOINad.\n" "Drive is not JOINed.\n"
105 "Disken är inte SUBSTad.\n" "Drive is not SUBSTed.\n"
106 "Försökte JOINa till en JOINad disk.\n" "Attempt to JOIN onto a JOINed drive.\n"
107 "Försökte SUBSTa till en SUBSTad disk.\n" "Attempt to SUBST onto a SUBSTed drive.\n"
108 "Försökte JOINa till en SUBSTad disk.\n" "Attempt to JOIN to a SUBSTed drive.\n"
109 "Försökte SUBSTa till en JOINad disk.\n" "Attempt to SUBST to a JOINed drive.\n"
110 "Enheten är upptagen.\n" "Drive is busy.\n"
111 "Samma enhet.\n" "Same drive.\n"
112 "Inte toppnivåkatalog.\n" "Not top-level directory.\n"
113 "Katalogen är ej tom.\n" "Directory is not empty.\n"
114 "Sökvägen används som en SUBST.\n" "Path is in use as a SUBST.\n"
115 "Sökvägen används som ett JOIN.\n" "Path is in use as a JOIN.\n"
116 "Sökvägen är upptagen.\n" "Path is busy.\n"
117 "Redan ett mål för SUBST.\n" "Already a SUBST target.\n"
118 "System-trace ospecificerat eller ej tillåtet.\n" "System trace not specified or disallowed.\n"
119 "Inkorrekt antal händelser för DosMuxSemWait.\n" "Event count for DosMuxSemWait incorrect.\n"
120 "För många väntande för DosMuxSemWait.\n" "Too many waiters for DosMuxSemWait.\n"
121 "DosSemMuxWait-lista ogiltig.\n" "DosSemMuxWait list invalid.\n"
122 "Volymetiketten är för lång.\n" "Volume label too long.\n"
123 "För många TCB:er.\n" "Too many TCBs.\n"
124 "Signal vägrad.\n" "Signal refused.\n"
125 "Segment kasserat.\n" "Segment discarded.\n"
126 "Segment inte låst.\n" "Segment not locked.\n"
127 "Felaktig tråd-ID-adress.\n" "Bad thread ID address.\n"
128 "Felaktiga argument till DosExecPgm.\n" "Bad arguments to DosExecPgm.\n"
129 "Ogiltig sökväg.\n" "Path is invalid.\n"
130 "En signal väntar.\n" "Signal pending.\n"
131 "Max antal trådar i systemet uppnått.\n" "Max system-wide thread count reached.\n"
132 "Låsning misslyckades.\n" "Lock failed.\n"
133 "Resursen används.\n" "Resource in use.\n"
134 "Avbrytningsfel.\n" "Cancel violation.\n"
135 "Atomiska lås stöds inte.\n" "Atomic locks not supported.\n"
136 "Ogiltigt segmentnummer.\n" "Invalid segment number.\n"
137 "Ogiltigt ordningstal för %1.\n" "Invalid ordinal for %1.\n"
138 "Filen existerar redan.\n" "File already exists.\n"
139 "Ogiltigt flaggnummer.\n" "Invalid flag number.\n"
140 "Semafornamnet hittades inte.\n" "Semaphore name not found.\n"
141 "Ogiltigt startkodsegment för %1.\n" "Invalid starting code segment for %1.\n"
142 "Ogiltigt startstacksegment för %1.\n" "Invalid starting stack segment for %1.\n"
143 "Ogiltig modultyp för %1.\n" "Invalid module type for %1.\n"
144 "Ogiltig EXE-signatur i %1.\n" "Invalid EXE signature in %1.\n"
145 "EXE:n %1 är märkt ogiltig.\n" "EXE %1 is marked invalid.\n"
146 "Felaktigt EXE-format för %1.\n" "Bad EXE format for %1.\n"
147 "Itererat data överskrider 64k i %1.\n" "Iterated data exceeds 64k in %1.\n"
148 "Ogiltig MinAllocSize i %1.\n" "Invalid MinAllocSize in %1.\n"
149 "Dynlink från ogiltig ring.\n" "Dynlink from invalid ring.\n"
150 "IOPL ej aktiverat.\n" "IOPL not enabled.\n"
151 "Ogiltig SEGDPL i %1.\n" "Invalid SEGDPL in %1.\n"
152 "Autodatasegment överskrider 64k.\n" "Auto data segment exceeds 64k.\n"
153 "Ring 2-segment måste vara flyttbart.\n" "Ring 2 segment must be movable.\n"
154 "Omflyttningskedjan överskrider segmentgränsen i %1.\n" "Relocation chain exceeds segment limit in %1.\n"
155 "Oändlig loop i omflyttningskedja i %1.\n" "Infinite loop in relocation chain in %1.\n"
156 "Miljövariabeln hittades inte.\n" "Environment variable not found.\n"
157 "Ingen signal skickades.\n" "No signal sent.\n"
158 "Filnamnet för långt.\n" "File name is too long.\n"
159 "Ring 2-stack används.\n" "Ring 2 stack in use.\n"
160 "Felaktig användning av jokertecken för filnamn.\n" "Error in use of filename wildcards.\n"
161 "Ogiltigt signalnummer.\n" "Invalid signal number.\n"
162 "Fel vid inställning av signalhanterare.\n" "Error setting signal handler.\n"
163 "Segment låst.\n" "Segment locked.\n"
164 "För många moduler.\n" "Too many modules.\n"
165 "Ej tillåtet att nästa LoadModule-anrop.\n" "Nesting LoadModule calls not allowed.\n"
166 "Arkitekturerna överensstämmer inte.\n" "Machine type mismatch.\n"
167 "Felaktigt rör.\n" "Bad pipe.\n"
168 "Rör upptaget.\n" "Pipe busy.\n"
169 "Rör stängt.\n" "Pipe closed.\n"
170 "Rör ej anslutet.\n" "Pipe not connected.\n"
171 "Mer data tillgängligt.\n" "More data available.\n"
172 "Sessionen avbröts.\n" "Session canceled.\n"
173 "Ogiltigt namn på utökat attribut.\n" "Invalid extended attribute name.\n"
174 "Utökade attributslistan inkonsekvent.\n" "Extended attribute list inconsistent.\n"
175 "Inget mer data tillgängligt.\n" "No more data available.\n"
176 "Kan inte använda Copy-API:t.\n" "Cannot use Copy API.\n"
177 "Ogiltigt katalognamn.\n" "Directory name invalid.\n"
178 "Utökat attribut passade inte.\n" "Extended attributes didn't fit.\n"
179 "Utökade attributsfilen korrupt.\n" "Extended attribute file corrupt.\n"
180 "Utökade attributstabellen är full.\n" "Extended attribute table full.\n"
181 "Ogiltig referens till utökade attribut.\n" "Invalid extended attribute handle.\n"
182 "Utökade attribut stöds ej.\n" "Extended attributes not supported.\n"
183 "Mutex ägdes inte av anroparen.\n" "Mutex not owned by caller.\n"
184 "För många poster till semafor.\n" "Too many posts to semaphore.\n"
185 "Read/WriteProcessMemory delvis fullbordat.\n" "Read/WriteProcessMemory partially completed.\n"
186 "Oplock-begäran nekades.\n" "The oplock wasn't granted.\n"
187 "Ogiltigt oplock-meddelande mottaget.\n" "Invalid oplock message received.\n"
188 "Meddelande 0x%1 ej funnet i fil %2.\n" "Message 0x%1 not found in file %2.\n"
189 "Ogiltig adress.\n" "Invalid address.\n"
190 "Aritmetiskt överspill.\n" "Arithmetic overflow.\n"
191 "Rör anslutet.\n" "Pipe connected.\n"
192 "Rör lyssnar.\n" "Pipe listening.\n"
193 "Åtkomst till utökade attribut nekad.\n" "Extended attribute access denied.\n"
194 "I/O-operation avbruten.\n" "I/O operation aborted.\n"
195 "Överlappande I/O oavslutad.\n" "Overlapped I/O incomplete.\n"
196 "Överlappande I/O pågår.\n" "Overlapped I/O pending.\n"
197 "Ingen åtkomst till minnesplats.\n" "No access to memory location.\n"
198 "Swap-fel.\n" "Swap error.\n"
199 "Stack-överspill.\n" "Stack overflow.\n"
200 "Ogiltigt meddelande.\n" "Invalid message.\n"
201 "Kan inte slutföra.\n" "Cannot complete.\n"
202 "Ogiltiga flaggor.\n" "Invalid flags.\n"
203 "Volymen ej igenkänd.\n" "Unrecognized volume.\n"
204 "Ogiltig fil.\n" "File invalid.\n"
205 "Kan inte köra helskärm.\n" "Cannot run full-screen.\n"
206 "Ej existerande symbol.\n" "Nonexistent token.\n"
207 "Registret korrupt.\n" "Registry corrupt.\n"
208 "Ogiltig nyckel.\n" "Invalid key.\n"
209 "Kan inte öppna registernyckel.\n" "Can't open registry key.\n"
210 "Kan inte läsa registernyckel.\n" "Can't read registry key.\n"
211 "Kan inte skriva registernyckel.\n" "Can't write registry key.\n"
212 "Registret har återskapats.\n" "Registry has been recovered.\n"
213 "Registret är korrupt.\n" "Registry is corrupt.\n"
214 "I/O till registret misslyckades.\n" "I/O to registry failed.\n"
215 "Ej registerfil.\n" "Not registry file.\n"
216 "Nyckel togs bort.\n" "Key deleted.\n"
217 "Inget utrymme för registerlogg.\n" "No registry log space.\n"
218 "Registernyckeln har undernycklar.\n" "Registry key has subkeys.\n"
219 "Undernyckel måste vara volatile.\n" "Subkey must be volatile.\n"
220 "Förfrågan om ändring av notifiering pågår.\n" "Notify change request in progress.\n"
221 "Beroende tjänster körs.\n" "Dependent services are running.\n"
222 "Ogiltig tjänstkontroll.\n" "Invalid service control.\n"
223 "Tiden gick ut för förfrågan till tjänst.\n" "Service request timeout.\n"
224 "Kan inte skapa tjänst-tråd.\n" "Cannot create service thread.\n"
225 "Tjänstdatabas låst.\n" "Service database locked.\n"
226 "Tjänsten körs redan.\n" "Service already running.\n"
227 "Ogiltigt tjänstkonto.\n" "Invalid service account.\n"
228 "Tjänsten inaktiverad.\n" "Service is disabled.\n"
229 "Cirkulärt beroende.\n" "Circular dependency.\n"
230 "Tjänsten existerar inte.\n" "Service does not exist.\n"
231 "Tjänsten kan inte acceptera kontrollmeddelande.\n" "Service cannot accept control message.\n"
232 "Tjänst ej aktiv.\n" "Service not active.\n"
233 "Anslutning till tjänstens kontrollant misslyckades.\n" "Service controller connect failed.\n"
234 "Undantag i tjänst.\n" "Exception in service.\n"
235 "Databasen existerar inte.\n" "Database does not exist.\n"
236 "Tjänst-specifikt fel.\n" "Service-specific error.\n"
237 "Processen avbröts.\n" "Process aborted.\n"
238 "Beroendetjänsten misslyckades.\n" "Service dependency failed.\n"
239 "Tjänstinloggning misslyckades.\n" "Service login failed.\n"
240 "Tjänsten hängdes vid start.\n" "Service start-hang.\n"
241 "Ogiltigt lås för tjänsten.\n" "Invalid service lock.\n"
242 "Tjänst markerad för borttagning.\n" "Service marked for delete.\n"
243 "Tjänsten existerar.\n" "Service exists.\n"
244 "Systemet kör senaste kända bra inställning.\n" "System running last-known-good config.\n"
245 "Beroendetjänsten borttagen.\n" "Service dependency deleted.\n"
246 "Boot redan accepterad som senaste bra inställning.\n" "Boot already accepted as last-good config.\n"
247 "Tjänst ej startad sedan senaste systemstart.\n" "Service not started since last boot.\n"
248 "Upprepat tjänstnamn.\n" "Duplicate service name.\n"
249 "Annat tjänstkonto.\n" "Different service account.\n"
250 "Drivrutinsfel kan ej upptäckas.\n" "Driver failure cannot be detected.\n"
251 "Processavbrott kan ej upptäckas.\n" "Process abort cannot be detected.\n"
252 "Inget återställningsprogram för tjänsten.\n" "No recovery program for service.\n"
253 "Tjänsten ej implementerad av exe.\n" "Service not implemented by exe.\n"
254 "Slut på media.\n" "End of media.\n"
255 "Filmarkör upptäckt.\n" "Filemark detected.\n"
256 "Början på media.\n" "Beginning of media.\n"
257 "Setmarkör upptäckt.\n" "Setmark detected.\n"
258 "Ingen data upptäckt.\n" "No data detected.\n"
259 "Partitionsfel.\n" "Partition failure.\n"
260 "Ogiltig blocklängd.\n" "Invalid block length.\n"
261 "Enheten är ej partitionerad.\n" "Device not partitioned.\n"
262 "Kunde inte låsa media.\n" "Unable to lock media.\n"
263 "Kunde inte mata ut media.\n" "Unable to unload media.\n"
264 "Media ändrades.\n" "Media changed.\n"
265 "I/O-bussen återställdes.\n" "I/O bus reset.\n"
266 "Inget media i enhet.\n" "No media in drive.\n"
267 "Ingen Unicode-översättning.\n" "No Unicode translation.\n"
268 "DLL-initiering misslyckades.\n" "DLL initialization failed.\n"
269 "Nedstängning pågår.\n" "Shutdown in progress.\n"
270 "Ingen nedstängning pågår.\n" "No shutdown in progress.\n"
271 "I/O-enhetsfel.\n" "I/O device error.\n"
272 "Inga seriella enheter hittades.\n" "No serial devices found.\n"
273 "Delad IRQ upptagen.\n" "Shared IRQ busy.\n"
274 "Seriell I/O slutförd.\n" "Serial I/O completed.\n"
275 "Tiden gick ut för seriella I/O-räknaren.\n" "Serial I/O counter timeout.\n"
276 "ID-adressmärke hittades inte på floppyn.\n" "Floppy ID address mark not found.\n"
277 "Floppy uppger fel cylinder.\n" "Floppy reports wrong cylinder.\n"
278 "Okänt floppyfel.\n" "Unknown floppy error.\n"
279 "Floppyregister inkonsekventa.\n" "Floppy registers inconsistent.\n"
280 "Omkalibrering av hårddisk misslyckades.\n" "Hard disk recalibrate failed.\n"
281 "Hårddisksoperation misslyckades.\n" "Hard disk operation failed.\n"
282 "Återställning av hårddisk misslyckades.\n" "Hard disk reset failed.\n"
283 "Slut på bandet.\n" "End of tape media.\n"
284 "Otillräckligt serverminne.\n" "Not enough server memory.\n"
285 "Möjlig deadlock.\n" "Possible deadlock.\n"
286 "Felaktig justering.\n" "Incorrect alignment.\n"
287 "Set-power-state hejdades.\n" "Set-power-state vetoed.\n"
288 "Set-power-state misslyckades.\n" "Set-power-state failed.\n"
289 "För många länkar.\n" "Too many links.\n"
290 "Nyare windowsversion krävs.\n" "Newer Windows version needed.\n"
291 "Fel operativsystem.\n" "Wrong operating system.\n"
292 "Endast en instans kan köras av detta program.\n" "Single-instance application.\n"
293 "Real mode-program.\n" "Real-mode application.\n"
294 "Ogiltig DLL.\n" "Invalid DLL.\n"
295 "Inget associerat program.\n" "No associated application.\n"
296 "DDE-fel.\n" "DDE failure.\n"
297 "DLL hittades inte.\n" "DLL not found.\n"
298 "Inga fler användarreferenser.\n" "Out of user handles.\n"
299 "Meddelande kan endast användas i synkrona anrop.\n" "Message can only be used in synchronous calls.\n"
300 "Källelementet är tomt.\n" "The source element is empty.\n"
301 "Destinationselementet är fullt.\n" "The destination element is full.\n"
302 "Elementets adress är ogiltig.\n" "The element address is invalid.\n"
303 "Magasinet är inte tillgängligt.\n" "The magazine is not present.\n"
304 "Enheten behöver återinitieras.\n" "The device needs reinitialization.\n"
305 "Enheten behöver rengöras.\n" "The device requires cleaning.\n"
306 "Enhetsdörren är öppen.\n" "The device door is open.\n"
307 "Enheten är ej ansluten.\n" "The device is not connected.\n"
308 "Elementet hittades inte.\n" "Element not found.\n"
309 "Ingen matchning hittades.\n" "No match found.\n"
310 "Egenskapsmängden hittades inte.\n" "Property set not found.\n"
311 "Punkten hittades inte.\n" "Point not found.\n"
312 "Ingen spårningstjänst körs.\n" "No running tracking service.\n"
313 "Inget sådant volym-ID.\n" "No such volume ID.\n"
314 "Kan inte ta bort filen som ska ersättas.\n" "Unable to remove the file to be replaced.\n"
315 "Kan inte flytta ersättningsfilen.\n" "Unable to move the replacement file into place.\n"
316 "Kunde inte flytta ersättningsfilen.\n" "Moving the replacement file failed.\n"
317 "Journalen tas bort.\n" "The journal is being deleted.\n"
318 "Jornalen är ej aktiv.\n" "The journal is not active.\n"
319 "Potentiellt matchande fil funnen.\n" "Potential matching file found.\n"
320 "Journalinlägget togs bort.\n" "The journal entry was deleted.\n"
321 "Ogiltigt enhetsnamn.\n" "Invalid device name.\n"
322 "Anslutning ej tillgänglig.\n" "Connection unavailable.\n"
323 "Enhet redan ihågkommen.\n" "Device already remembered.\n"
324 "Inget nätverk eller felaktig sökväg.\n" "No network or bad path.\n"
325 "Ogiltigt namn på nätverksleverantör.\n" "Invalid network provider name.\n"
326 "Kan inte öppna nätverksanslutningsprofil.\n" "Cannot open network connection profile.\n"
327 "Korrupt nätverksanslutningsprofil.\n" "Corrupt network connection profile.\n"
328 "Inte en container.\n" "Not a container.\n"
329 "Utökat fel.\n" "Extended error.\n"
330 "Ogiltigt gruppnamn.\n" "Invalid group name.\n"
331 "Ogiltigt datornamn.\n" "Invalid computer name.\n"
332 "Ogiltigt händelsenamn.\n" "Invalid event name.\n"
333 "Ogiltigt domännamn.\n" "Invalid domain name.\n"
334 "Ogiltigt tjänstnamn.\n" "Invalid service name.\n"
335 "Ogiltigt nätverksnamn.\n" "Invalid network name.\n"
336 "Ogiltigt namn på share.\n" "Invalid share name.\n"
337 "Ogiltigt lösenord.\n" "Invalid password.\n"
338 "Ogiltigt meddelandenamn.\n" "Invalid message name.\n"
339 "Ogiltig meddelandedestination.\n" "Invalid message destination.\n"
340 "Inloggningskonflikt mellan sessionerna.\n" "Session credential conflict.\n"
341 "Antalet tillåtna fjärrsessioner överskridet.\n" "Remote session limit exceeded.\n"
342 "Upprepat domän- eller arbetsgruppsnamn.\n" "Duplicate domain or workgroup name.\n"
343 "Inget nätverk.\n" "No network.\n"
344 "Operationen avbröts av en användare.\n" "Operation canceled by user.\n"
345 "Filen har en användarmappad sektion.\n" "File has a user-mapped section.\n"
346 "Anslutning nekades.\n" "Connection refused.\n"
347 "Anslutningen stängdes graciöst.\n" "Connection gracefully closed.\n"
348 "Adressen redan associerad med transportslutpunkt.\n" "Address already associated with transport endpoint.\n"
349 "Adress ej associerad med transportslutpunkt.\n" "Address not associated with transport endpoint.\n"
350 "Anslutningen ogiltig.\n" "Connection invalid.\n"
351 "Anslutningen är aktiv.\n" "Connection is active.\n"
352 "Nätverket oåtkomligt.\n" "Network unreachable.\n"
353 "Värden oåtkomlig.\n" "Host unreachable.\n"
354 "Protokoll oåtkomligt.\n" "Protocol unreachable.\n"
355 "Port oåtkomlig.\n" "Port unreachable.\n"
356 "Förfrågningen avbröts.\n" "Request aborted.\n"
357 "Anslutningen avbröts.\n" "Connection aborted.\n"
358 "Var god försök operationen igen.\n" "Please retry operation.\n"
359 "Gränsen för högsta antal anslutningar har nåtts.\n" "Connection count limit reached.\n"
360 "Inloggningstidsbegränsning.\n" "Login time restriction.\n"
361 "Inloggningsbegränsning för datorn.\n" "Login workstation restriction.\n"
362 "Ogiltig nätverksadress.\n" "Incorrect network address.\n"
363 "Tjänsten redan registrerad.\n" "Service already registered.\n"
364 "Tjänsten hittades inte.\n" "Service not found.\n"
365 "Användaren är ej autentiserad.\n" "User not authenticated.\n"
366 "Användaren är ej inloggad.\n" "User not logged on.\n"
367 "Fortsätt pågående arbete.\n" "Continue work in progress.\n"
368 "Redan initierad.\n" "Already initialized.\n"
369 "Inga fler lokala enheter.\n" "No more local devices.\n"
370 "Sidan existerar inte.\n" "The site does not exist.\n"
371 "Domänkontrollanten existerar redan.\n" "The domain controller already exists.\n"
372 "Stöds endast medan ansluten.\n" "Supported only when connected.\n"
373 "Utför operation även då inget ändrats.\n" "Perform operation even when nothing changed.\n"
374 "Användarprofilen är ogiltig.\n" "The user profile is invalid.\n"
375 "Stöds ej på Small Business Server.\n" "Not supported on Small Business Server.\n"
376 "Alla privilegier ej tilldelade.\n" "Not all privileges assigned.\n"
377 "Vissa säkerhets-ID ej mappade.\n" "Some security IDs not mapped.\n"
378 "Inga kvoter för konto.\n" "No quotas for account.\n"
379 "Sessionsnyckel för lokal användare.\n" "Local user session key.\n"
380 "Lösenord för komplext för LM.\n" "Password too complex for LM.\n"
381 "Okänd revision.\n" "Unknown revision.\n"
382 "Inkompatibla revisionsnivåer.\n" "Incompatible revision levels.\n"
383 "Ogiltig ägare.\n" "Invalid owner.\n"
384 "Ogiltig primär grupp.\n" "Invalid primary group.\n"
385 "Ingen symbol för personifiering.\n" "No impersonation token.\n"
386 "Kan inte inaktivera obligatorisk grupp.\n" "Can't disable mandatory group.\n"
387 "Inga inloggningsservrar tillgängliga.\n" "No logon servers available.\n"
388 "Ingen sådan inloggningssession.\n" "No such logon session.\n"
389 "Inget sådant privilegium.\n" "No such privilege.\n"
390 "Har inte nödvändigt privilegium.\n" "Privilege not held.\n"
391 "Ogiltigt kontonamn.\n" "Invalid account name.\n"
392 "Användaren existerar redan.\n" "User already exists.\n"
393 "Ingen sådan användare.\n" "No such user.\n"
394 "Gruppen existerar redan.\n" "Group already exists.\n"
395 "Ingen sådan grupp.\n" "No such group.\n"
396 "Användare redan i gruppen.\n" "User already in group.\n"
397 "Användare ej i gruppen.\n" "User not in group.\n"
398 "Kan inte ta bort sista administratörsanvändaren.\n" "Can't delete last admin user.\n"
399 "Fel lösenord.\n" "Wrong password.\n"
400 "Ogiltigt lösenord.\n" "Ill-formed password.\n"
401 "Lösenordsbegränsning.\n" "Password restriction.\n"
402 "Inloggningsfel.\n" "Logon failure.\n"
403 "Kontobegränsning.\n" "Account restriction.\n"
404 "Ogiltiga inloggningstider.\n" "Invalid logon hours.\n"
405 "Ej tillåten dator.\n" "Invalid workstation.\n"
406 "Lösenord utgånget.\n" "Password expired.\n"
407 "Kontot inaktiverat.\n" "Account disabled.\n"
408 "Inget säkerhets-ID mappat.\n" "No security ID mapped.\n"
409 "För många LUID efterfrågade.\n" "Too many LUIDs requested.\n"
410 "Slut på LUID:er.\n" "LUIDs exhausted.\n"
411 "Ogiltig underauktoritet.\n" "Invalid sub authority.\n"
412 "Ogiltigt ACL.\n" "Invalid ACL.\n"
413 "Ogiltigt SID.\n" "Invalid SID.\n"
414 "Ogiltig säkerhetsdeskriptor.\n" "Invalid security descriptor.\n"
415 "Felaktig ärvd ACL.\n" "Bad inherited ACL.\n"
416 "Servern inaktiverad.\n" "Server disabled.\n"
417 "Servern ej inaktiverad.\n" "Server not disabled.\n"
418 "Ogiltig ID-auktoritet.\n" "Invalid ID authority.\n"
419 "Tilldelat utrymme överskridet.\n" "Allotted space exceeded.\n"
420 "Ogiltiga gruppattribut.\n" "Invalid group attributes.\n"
421 "Ogiltig personifieringsnivå.\n" "Bad impersonation level.\n"
422 "Kan inte öppna anonym säkerhetssymbol.\n" "Can't open anonymous security token.\n"
423 "Felaktig valideringsklass.\n" "Bad validation class.\n"
424 "Felaktig symboltyp.\n" "Bad token type.\n"
425 "Ingen säkerhet på objekt.\n" "No security on object.\n"
426 "Kan inte komma åt domäninformation.\n" "Can't access domain information.\n"
427 "Ogiltigt servertillstånd.\n" "Invalid server state.\n"
428 "Ogiltigt domäntillstånd.\n" "Invalid domain state.\n"
429 "Ogiltig domänroll.\n" "Invalid domain role.\n"
430 "Ingen sådan domän.\n" "No such domain.\n"
431 "Domänen existerar redan.\n" "Domain already exists.\n"
432 "Domängräns överskriden.\n" "Domain limit exceeded.\n"
433 "Intern databaskorruption.\n" "Internal database corruption.\n"
434 "Internt fel.\n" "Internal error.\n"
435 "Generiska åtkomsttyper ej mappade.\n" "Generic access types not mapped.\n"
436 "Felaktigt deskriptorformat.\n" "Bad descriptor format.\n"
437 "Inte en inloggningsprocess.\n" "Not a logon process.\n"
438 "Inloggningssessions-ID existerar.\n" "Logon session ID exists.\n"
439 "Okänt autentiseringspaket.\n" "Unknown authentication package.\n"
440 "Felaktigt inloggningssessionstillstånd.\n" "Bad logon session state.\n"
441 "ID-kollision för inloggningssession.\n" "Logon session ID collision.\n"
442 "Ogiltig inloggningstyp.\n" "Invalid logon type.\n"
443 "Kan inte personifiera.\n" "Cannot impersonate.\n"
444 "Ogiltigt överföringstillstånd.\n" "Invalid transaction state.\n"
445 "Skrivfel till säkerhetsdatabasen.\n" "Security DB commit failure.\n"
446 "Kontot är inbyggt.\n" "Account is built-in.\n"
447 "Gruppen är inbyggd.\n" "Group is built-in.\n"
448 "Användaren är inbyggd.\n" "User is built-in.\n"
449 "Gruppen är primär för användaren.\n" "Group is primary for user.\n"
450 "Symbolen används redan.\n" "Token already in use.\n"
451 "Ingen sådan lokal grupp.\n" "No such local group.\n"
452 "Användare ej i lokal grupp.\n" "User not in local group.\n"
453 "Användare redan i lokal grupp.\n" "User already in local group.\n"
454 "Lokal grupp existerar redan.\n" "Local group already exists.\n"
455 "Inloggningstypen beviljades inte.\n" "Logon type not granted.\n"
456 "För många hemligheter.\n" "Too many secrets.\n"
457 "Hemligheten för lång.\n" "Secret too long.\n"
458 "Fel i intern säkerhetsdatabas.\n" "Internal security DB error.\n"
459 "För många kontext-ID:n.\n" "Too many context IDs.\n"
460 "Inloggningstypen beviljades inte.\n" "Logon type not granted.\n"
461 "Korskrypterat NT-lösenord krävs.\n" "Cross-encrypted NT password required.\n"
462 "Ingen sådan medlem.\n" "No such member.\n"
463 "Ogiltig medlem.\n" "Invalid member.\n"
464 "För många SID.\n" "Too many SIDs.\n"
465 "Korskrypterat LM-lösenord krävs.\n" "Cross-encrypted LM password required.\n"
466 "Inga ärvbara komponenter.\n" "No inheritable components.\n"
467 "Fil eller katalog korrupt.\n" "File or directory corrupt.\n"
468 "Disken är korrupt.\n" "Disk is corrupt.\n"
469 "Ingen användarsessionsnyckel.\n" "No user session key.\n"
470 "Licenskvot överskriden.\n" "License quota exceeded.\n"
471 "Felaktigt namn på mål.\n" "Wrong target name.\n"
472 "Ömsesidig autentisering misslyckades.\n" "Mutual authentication failed.\n"
473 "Det finns en tidsskillnad mellan klienten och servern.\n" "Time skew between client and server.\n"
474 "Ogiltig fönsterreferens.\n" "Invalid window handle.\n"
475 "Ogiltig menyreferens.\n" "Invalid menu handle.\n"
476 "Ogiltig markörreferens.\n" "Invalid cursor handle.\n"
477 "Ogiltig snabbtangentstabellreferens.\n" "Invalid accelerator table handle.\n"
478 "Ogiltig hookreferens.\n" "Invalid hook handle.\n"
479 "Ogiltig DWP-referens.\n" "Invalid DWP handle.\n"
480 "Kan inte skapa barnfönster på toppnivå.\n" "Can't create top-level child window.\n"
481 "Kan inte hitta fönsterklass.\n" "Can't find window class.\n"
482 "Fönster ägt av annan tråd.\n" "Window owned by another thread.\n"
483 "Snabbknapp redan registrerad.\n" "Hotkey already registered.\n"
484 "Klassen existerar redan.\n" "Class already exists.\n"
485 "Klass existerar inte.\n" "Class does not exist.\n"
486 "Klassen har öppna fönster.\n" "Class has open windows.\n"
487 "Ogiltigt index.\n" "Invalid index.\n"
488 "Ogiltig ikonreferens.\n" "Invalid icon handle.\n"
489 "Privat dialogindex.\n" "Private dialog index.\n"
490 "Listrute-ID ej funnet.\n" "List box ID not found.\n"
491 "Inga jokertecken.\n" "No wildcard characters.\n"
492 "Urklippshanterare ej öppen.\n" "Clipboard not open.\n"
493 "Snabbknapp ej registrerad.\n" "Hotkey not registered.\n"
494 "Inte ett dialogfönster.\n" "Not a dialog window.\n"
495 "Kontroll-ID hittades inte.\n" "Control ID not found.\n"
496 "Invalid kombinationsrutemeddelande.\n" "Invalid combo box message.\n"
497 "Inte ett kombinationsrutefönster.\n" "Not a combo box window.\n"
498 "Ogiltig höjdändring.\n" "Invalid edit height.\n"
499 "DC ej funnen.\n" "DC not found.\n"
500 "Ogiltigt hook-filter.\n" "Invalid hook filter.\n"
501 "Ogiltig filterprocedur.\n" "Invalid filter procedure.\n"
502 "Hook-procedur kräver modulreferens.\n" "Hook procedure needs module handle.\n"
503 "Hook-proceduren enbart global.\n" "Global-only hook procedure.\n"
504 "Journal-hook redan riggad.\n" "Journal hook already set.\n"
505 "Hook-procedur inte installerad.\n" "Hook procedure not installed.\n"
506 "Ogiltigt listrutemeddelande.\n" "Invalid list box message.\n"
507 "Ogiltig LB_SETCOUNT skickad.\n" "Invalid LB_SETCOUNT sent.\n"
508 "Inga tabbstop på denna listruta.\n" "No tab stops on this list box.\n"
509 "Kan inte förstöra objekt ägt av annan tråd.\n" "Can't destroy object owned by another thread.\n"
510 "Barnfönstermenyer ej tillåtna.\n" "Child window menus not allowed.\n"
511 "Fönstret har ingen systemmeny.\n" "Window has no system menu.\n"
512 "Ogiltig stil på meddelanderuta.\n" "Invalid message box style.\n"
513 "Ogiltig SPI-parameter.\n" "Invalid SPI parameter.\n"
514 "Skärm redan låst.\n" "Screen already locked.\n"
515 "Fönsterreferenserna har olika föräldrar.\n" "Window handles have different parents.\n"
516 "Inte ett barnfönster.\n" "Not a child window.\n"
517 "Ogiltigt GW-kommando.\n" "Invalid GW command.\n"
518 "Ogiltigt tråd-ID.\n" "Invalid thread ID.\n"
519 "Inte ett MDI-barnfönster.\n" "Not an MDI child window.\n"
520 "Popupmeny redan aktiv.\n" "Popup menu already active.\n"
521 "Inga rullningslister.\n" "No scrollbars.\n"
522 "Ogiltigt rullningslistintervall.\n" "Invalid scrollbar range.\n"
523 "Ogiltigt ShowWin-kommando.\n" "Invalid ShowWin command.\n"
524 "Inga systemresurser.\n" "No system resources.\n"
525 "Inga oväxlade systemresurser.\n" "No non-paged system resources.\n"
526 "Inga växlade systemresurser.\n" "No paged system resources.\n"
527 "Ingen fungerande kvot satt.\n" "No working set quota.\n"
528 "Ingen växlingsfilkvot.\n" "No page file quota.\n"
529 "Överskred commitment-gräns.\n" "Exceeded commitment limit.\n"
530 "Menypost ej funnen.\n" "Menu item not found.\n"
531 "Ogiltig tangentbordsreferens.\n" "Invalid keyboard handle.\n"
532 "Hook-typen ej tillåten.\n" "Hook type not allowed.\n"
533 "En interaktiv fönsterstation krävs.\n" "Interactive window station required.\n"
534 "Tidsgräns överstigen.\n" "Timeout.\n"
535 "Ogiltig skärmreferens.\n" "Invalid monitor handle.\n"
536 "Händelseloggfil korrupt.\n" "Event log file corrupt.\n"
537 "Händelselogg kan inte starta.\n" "Event log can't start.\n"
538 "Händelseloggfil full.\n" "Event log file full.\n"
539 "Händelseloggfil ändrad.\n" "Event log file changed.\n"
540 "Installationstjänsten misslyckades.\n" "Installer service failed.\n"
541 "Installation avbruten av användare.\n" "Installation aborted by user.\n"
542 "Installationsfel.\n" "Installation failure.\n"
543 "Installationen avbruten.\n" "Installation suspended.\n"
544 "Okänd produkt.\n" "Unknown product.\n"
545 "Okänd egenskap.\n" "Unknown feature.\n"
546 "Okänd komponent.\n" "Unknown component.\n"
547 "Okänd egenskap.\n" "Unknown property.\n"
548 "Ogiltigt referenstillstånd.\n" "Invalid handle state.\n"
549 "Ogiltig konfiguration.\n" "Bad configuration.\n"
550 "Index saknas.\n" "Index is missing.\n"
551 "Installationskälla saknas.\n" "Installation source is missing.\n"
552 "Fel version av installationspaket.\n" "Wrong installation package version.\n"
553 "Produkten avinstallerad.\n" "Product uninstalled.\n"
554 "Ogiltig frågesyntax.\n" "Invalid query syntax.\n"
555 "Ogiltigt fält.\n" "Invalid field.\n"
556 "Enhet borttagen.\n" "Device removed.\n"
557 "Installationen körs redan.\n" "Installation already running.\n"
558 "Installationspaketet öppnades inte.\n" "Installation package failed to open.\n"
559 "Installationspaketet är ogiltigt.\n" "Installation package is invalid.\n"
560 "Användargränssnittet för installationsprogrammet misslyckades.\n" "Installer user interface failed.\n"
561 "Kunde inte öppna installationslogg.\n" "Failed to open installation log file.\n"
562 "Installationsspråket stöds inte.\n" "Installation language not supported.\n"
563 "Installation transform failed to apply.\n" "Installation transform failed to apply.\n"
564 "Installationspaketet avslogs.\n" "Installation package rejected.\n"
565 "Funktionen kunde inte anropas.\n" "Function could not be called.\n"
566 "Funktionen misslyckades.\n" "Function failed.\n"
567 "Ogiltig tabell.\n" "Invalid table.\n"
568 "Datatyperna överensstämmer inte.\n" "Data type mismatch.\n"
569 "Ej stödd typ.\n" "Unsupported type.\n"
570 "Kunde inte skapa.\n" "Creation failed.\n"
571 "Tillfällig katalog ej skrivbar.\n" "Temporary directory not writable.\n"
572 "Installationsplattformen stöds inte.\n" "Installation platform not supported.\n"
573 "Installationsprogrammet ej använt.\n" "Installer not used.\n"
574 "Kunde inte öppna korrigeringspaketet.\n" "Failed to open the patch package.\n"
575 "Ogiltigt korrigeringspaket.\n" "Invalid patch package.\n"
576 "Ej stött korrigeringspaket.\n" "Unsupported patch package.\n"
577 "En annan version är installerad.\n" "Another version is installed.\n"
578 "Ogiltig kommandorad.\n" "Invalid command line.\n"
579 "Fjärrinstallation ej tillåten.\n" "Remote installation not allowed.\n"
580 "Omstart påbörjad efter lyckad installation.\n" "Reboot initiated after successful install.\n"
581 "Ogiltig strängbindning.\n" "Invalid string binding.\n"
582 "Fel sorts bindning.\n" "Wrong kind of binding.\n"
583 "Ogiltig bindning.\n" "Invalid binding.\n"
584 "RPC-protokollsekvens stöds ej.\n" "RPC protocol sequence not supported.\n"
585 "Ogiltig RPC-protokollsekvens.\n" "Invalid RPC protocol sequence.\n"
586 "Ogiltigt sträng-UUID.\n" "Invalid string UUID.\n"
587 "Ogiltigt slutpunktsformat.\n" "Invalid endpoint format.\n"
588 "Ogiltig nätverksadress.\n" "Invalid network address.\n"
589 "Ingen slutpunkt funnen.\n" "No endpoint found.\n"
590 "Ogiltigt timeoutvärde.\n" "Invalid timeout value.\n"
591 "Objekt-UUID ej funnet.\n" "Object UUID not found.\n"
592 "UUID redan registrerat.\n" "UUID already registered.\n"
593 "UUID-typ redan registrerad.\n" "UUID type already registered.\n"
594 "Servern lyssnar redan.\n" "Server already listening.\n"
595 "Inga protokollsekvenser registrerade.\n" "No protocol sequences registered.\n"
596 "RPC-servern lyssnar inte.\n" "RPC server not listening.\n"
597 "Okänd hanterartyp.\n" "Unknown manager type.\n"
598 "Okänt gränssnitt.\n" "Unknown interface.\n"
599 "Inga bindningar.\n" "No bindings.\n"
600 "Inga protokollsekvenser.\n" "No protocol sequences.\n"
601 "Kan inte skapa slutpunkt.\n" "Can't create endpoint.\n"
602 "Slut på resurser.\n" "Out of resources.\n"
603 "RPC-servern otillgänglig.\n" "RPC server unavailable.\n"
604 "RPC-servern är för upptagen.\n" "RPC server too busy.\n"
605 "Ogiltiga nätverksval.\n" "Invalid network options.\n"
606 "Inget RPC-anrop aktivt.\n" "No RPC call active.\n"
607 "RPC-anrop misslyckades.\n" "RPC call failed.\n"
608 "RPC-anrop misslyckades och exekverades inte.\n" "RPC call failed and didn't execute.\n"
609 "RPC-protokollfel.\n" "RPC protocol error.\n"
610 "Ej stött överföringssyntax.\n" "Unsupported transfer syntax.\n"
611 "Ej stödd typ.\n" "Unsupported type.\n"
612 "Ogiltig tagg.\n" "Invalid tag.\n"
613 "Ogiltiga arraygränser.\n" "Invalid array bounds.\n"
614 "Inget postnamn.\n" "No entry name.\n"
615 "Ogiltig namnsyntax.\n" "Invalid name syntax.\n"
616 "Ej stött namnsyntax.\n" "Unsupported name syntax.\n"
617 "Ingen nätverksadress.\n" "No network address.\n"
618 "Upprepad slutpunkt.\n" "Duplicate endpoint.\n"
619 "Okänd autentiseringstyp.\n" "Unknown authentication type.\n"
620 "Maximalt antal anrop för lågt.\n" "Maximum calls too low.\n"
621 "Strängen för lång.\n" "String too long.\n"
622 "Protokollsekvens ej funnen.\n" "Protocol sequence not found.\n"
623 "Procedurnummer utanför giltigt intervall.\n" "Procedure number out of range.\n"
624 "Bindningen har inget autentiseringsdata.\n" "Binding has no authentication data.\n"
625 "Okänd autentiseringstjänst.\n" "Unknown authentication service.\n"
626 "Okänd autentiseringsnivå.\n" "Unknown authentication level.\n"
627 "Okänd autentiseringsidentitet.\n" "Invalid authentication identity.\n"
628 "Okänd auktoriseringstjänst.\n" "Unknown authorization service.\n"
629 "Ogiltig post.\n" "Invalid entry.\n"
630 "Kan inte utföra operationen.\n" "Can't perform operation.\n"
631 "Slutpunkter ej registrerade.\n" "Endpoints not registered.\n"
632 "Inget att exportera.\n" "Nothing to export.\n"
633 "Inkomplett namn.\n" "Incomplete name.\n"
634 "Ogiltigt versionsval.\n" "Invalid version option.\n"
635 "Inga fler medlemmar.\n" "No more members.\n"
636 "Alla objekt avexporterades inte.\n" "Not all objects unexported.\n"
637 "Gränssnitt hittades inte.\n" "Interface not found.\n"
638 "Posten existerar redan.\n" "Entry already exists.\n"
639 "Posten hittades inte.\n" "Entry not found.\n"
640 "Namntjänst otillgänglig.\n" "Name service unavailable.\n"
641 "Ogiltig nätverksadressfamilj.\n" "Invalid network address family.\n"
642 "Operationen stöds inte.\n" "Operation not supported.\n"
643 "Ingen säkerhetskontext tillgänglig.\n" "No security context available.\n"
644 "RPCInternal-fel.\n" "RPCInternal error.\n"
645 "Division med noll för RPC.\n" "RPC divide-by-zero.\n"
646 "Adressfel.\n" "Address error.\n"
647 "Division med noll för flyttal.\n" "Floating-point divide-by-zero.\n"
648 "Flyttalsunderspill.\n" "Floating-point underflow.\n"
649 "Flyttalsöverspill.\n" "Floating-point overflow.\n"
650 "Inga fler poster.\n" "No more entries.\n"
651 "Kunde inte öppna teckenomvandlingstabellen.\n" "Character translation table open failed.\n"
652 "Teckenomvandlingstabellens fil är för liten.\n" "Character translation table file too small.\n"
653 "Nullkontext-referens.\n" "Null context handle.\n"
654 "Kontextreferens skadad.\n" "Context handle damaged.\n"
655 "Bindningsreferensen överensstämmer inte.\n" "Binding handle mismatch.\n"
656 "Kan inte erhålla anropsreferens.\n" "Cannot get call handle.\n"
657 "Nullreferens-pekare.\n" "Null reference pointer.\n"
658 "Uppräkningsvärde utanför giltigt intervall.\n" "Enumeration value out of range.\n"
659 "Byteantalet för litet.\n" "Byte count too small.\n"
660 "Felaktigt stub-data.\n" "Bad stub data.\n"
661 "Ogiltig användarbuffert.\n" "Invalid user buffer.\n"
662 "Ej igenkänt media.\n" "Unrecognized media.\n"
663 "No trust secret.\n" "No trust secret.\n"
664 "No trust SAM account.\n" "No trust SAM account.\n"
665 "Trusted domain failure.\n" "Trusted domain failure.\n"
666 "Trusted relationship failure.\n" "Trusted relationship failure.\n"
667 "Trust logon failure.\n" "Trust logon failure.\n"
668 "RPC-anrop pågår redan.\n" "RPC call already in progress.\n"
669 "NETLOGON ej startat.\n" "NETLOGON is not started.\n"
670 "Kontot utgånget.\n" "Account expired.\n"
671 "Omdirigeraren har öppna referenser.\n" "Redirector has open handles.\n"
672 "Skrivardrivrutin redan installerad.\n" "Printer driver already installed.\n"
673 "Okänd port.\n" "Unknown port.\n"
674 "Okänd skrivardrivrutin.\n" "Unknown printer driver.\n"
675 "Okänd utskriftsprocessor.\n" "Unknown print processor.\n"
676 "Ogiltig separatorfil.\n" "Invalid separator file.\n"
677 "Ogiltig prioritet.\n" "Invalid priority.\n"
678 "Ogiltigt skrivarnamn.\n" "Invalid printer name.\n"
679 "Skrivaren existerar redan.\n" "Printer already exists.\n"
680 "Ogiltigt skrivarkommando.\n" "Invalid printer command.\n"
681 "Ogiltig datatyp.\n" "Invalid data type.\n"
682 "Ogiltig miljö.\n" "Invalid environment.\n"
683 "Inga fler bindningar.\n" "No more bindings.\n"
684 "Can't log on with inter-domain trust account.\n" "Can't log on with inter-domain trust account.\n"
685 "Can't log on with workstation trust account.\n" "Can't log on with workstation trust account.\n"
686 "Can't log on with server trust account.\n" "Can't log on with server trust account.\n"
687 "Domain trust information inconsistent.\n" "Domain trust information inconsistent.\n"
688 "Server har öppna referenser.\n" "Server has open handles.\n"
689 "Resursdata hittades inte.\n" "Resource data not found.\n"
690 "Resurstyp hittades inte.\n" "Resource type not found.\n"
691 "Resursnamn hittades inte.\n" "Resource name not found.\n"
692 "Resursspråk hittades inte.\n" "Resource language not found.\n"
693 "Otillräcklig kvot.\n" "Not enough quota.\n"
694 "Inga gränssnitt.\n" "No interfaces.\n"
695 "RPC-anrop avbröts.\n" "RPC call canceled.\n"
696 "Bindning ej komplett.\n" "Binding incomplete.\n"
697 "RPC-kommunikationsfel.\n" "RPC comm failure.\n"
698 "Ostödd auktoriseringsnivå.\n" "Unsupported authorization level.\n"
699 "Inget principalnamn registrerat.\n" "No principal name registered.\n"
700 "Inte ett RPC-fel.\n" "Not an RPC error.\n"
701 "UUID är endast lokalt.\n" "UUID is local only.\n"
702 "Säkerhetspaket-fel.\n" "Security package error.\n"
703 "Tråd ej avbruten.\n" "Thread not canceled.\n"
704 "Ogiltig referensoperation.\n" "Invalid handle operation.\n"
705 "Fel serialiserande paketversion.\n" "Wrong serializing package version.\n"
706 "Fel stub-version.\n" "Wrong stub version.\n"
707 "Ogiltigt rör.\n" "Invalid pipe object.\n"
708 "Fel ordning på röret.\n" "Wrong pipe order.\n"
709 "Fel version på röret.\n" "Wrong pipe version.\n"
710 "Gruppmedlem ej funnen.\n" "Group member not found.\n"
711 "Kan inte skapa Endpoint mapper-databas.\n" "Can't create endpoint mapper DB.\n"
712 "Ogiltigt objekt.\n" "Invalid object.\n"
713 "Ogiltig tid.\n" "Invalid time.\n"
714 "Ogiltigt formulärnamn.\n" "Invalid form name.\n"
715 "Ogiltig formulärstorlek.\n" "Invalid form size.\n"
716 "Väntar redan på skrivarreferens.\n" "Already awaiting printer handle.\n"
717 "Skrivare borttagen.\n" "Printer deleted.\n"
718 "Ogiltigt skrivartillstånd.\n" "Invalid printer state.\n"
719 "Användaren måste byta lösenord.\n" "User must change password.\n"
720 "Domänkontrollanten hittades inte.\n" "Domain controller not found.\n"
721 "Konto utlåst.\n" "Account locked out.\n"
722 "Ogiltigt pixelformat.\n" "Invalid pixel format.\n"
723 "Ogiltig drivrutin.\n" "Invalid driver.\n"
724 "Ogiltig objekt-resolver vald.\n" "Invalid object resolver set.\n"
725 "Inkomplett RPC send.\n" "Incomplete RPC send.\n"
726 "Ogiltig asynkron RPC-referens.\n" "Invalid asynchronous RPC handle.\n"
727 "Ogiltigt asynkront RPC-anrop.\n" "Invalid asynchronous RPC call.\n"
728 "RPC-rör stängt.\n" "RPC pipe closed.\n"
729 "Disciplinfel på RPC-rör.\n" "Discipline error on RPC pipe.\n"
730 "Ingen data på RPC-rör.\n" "No data on RPC pipe.\n"
731 "Inget sidnamn tillgängligt.\n" "No site name available.\n"
732 "Kommer inte åt filen.\n" "The file cannot be accessed.\n"
733 "Filnamnet kan inte hittas.\n" "The filename cannot be resolved.\n"
734 "Posttyper för RPC överensstämmer inte.\n" "RPC entry type mismatch.\n"
735 "Alla objekt kunde inte exporteras.\n" "Not all objects could be exported.\n"
736 "Gränssnittet kunde inte exporteras.\n" "The interface could not be exported.\n"
737 "Profilen kunde inte läggas till.\n" "The profile could not be added.\n"
738 "Profilelementet kunde inte läggas till.\n" "The profile element could not be added.\n"
739 "Profilelementet kunde inte tas bort.\n" "The profile element could not be removed.\n"
740 "Gruppelementet kunde inte hittas.\n" "The group element could not be added.\n"
741 "Gruppelementet kunde inte tas bort.\n" "The group element could not be removed.\n"
742 "Användarnamnet kunde inte hittas.\n" "The username could not be found.\n"
743 "Nätverksanslutningen existerar inte.\n" "This network connection does not exist.\n"
744 "Anslutningen återställdes.\n" "Connection reset by peer.\n"
745 "Anslutning nekades.\n" "Connection refused.\n"
746 "Not implemented.\n" "Not implemented.\n"
747 "Call failed.\n" "Call failed.\n"
748 "No Signature found in file.\n" "No Signature found in file.\n"
749 "Invalid call.\n" "Invalid call.\n"
750 "Resource is not currently available.\n" "Resource is not currently available.\n"