Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1200 "Guiden för export av certifikat" "Certificate Export Wizard"
1201 "Exportformat" "Export Format"
1202 "Välj format i vilket innehållet kommer sparas." "Choose the format in which the content will be saved."
1203 "Filnamn för export" "Export Filename"
1204 "Ange namnet på filen i vilken innehållet kommer sparas." "Specify the name of the file in which the content will be saved."
1205 "Den angivna filen existerar redan. Vill du ersätta den?" "The specified file already exists. Do you want to replace it?"
1206 "DER-kodad binär X.509 (*.cer)" "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
1207 "Base64-kodad X.509 (*.cer)" "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
1208 "Lista över återkallade certifikat (*.crl)" "Certificate Revocation List (*.crl)"
1209 "Lista över betrodda certifikat (*.stl)" "Certificate Trust List (*.stl)"
1210 "CMS/PKCS #7-meddelanden (*.p7b)" "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
1211 "Personal Information Exchange (*.pfx)" "Personal Information Exchange (*.pfx)"
1212 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)" "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1213 "Filformat" "File Format"
1214 "Inkludera alla certifikat i certifikatsökvägen" "Include all certificates in certificate path"
1215 "Exportera nycklar" "Export keys"