Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "dddd, dd. MMMM yyyy"
33 "1"
34 "1"
35 "1"
36 "1"
37 "1"
38 "0"
39 "0"
40 "pre podne"
41 "po podne"
42 "ponedeljak"
43 "utorak"
44 "sreda"
45 "četvrtak"
46 "petak"
47 "subota"