Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
id Norwegian (Bokmal) English (United States)
1200 "NøkkelID=" "KeyID="
1201 "Utsteder" "Certificate Issuer"
1202 "Serienummer=" "Certificate Serial Number="
1203 "Annet navn=" "Other Name="
1204 "E-postadresse=" "Email Address="
1205 "DNS-navn=" "DNS Name="
1206 "Katalogadresse" "Directory Address"
1207 "URL=" "URL="
1208 "IP-adresse=" "IP Address="
1209 "Mask=" "Mask="
1210 "Registrert ID=" "Registered ID="
1211 "Ukjent nøkkelbruk" "Unknown Key Usage"
1212 "Emnetype=" "Subject Type="
1213 "CA" "CA"
1214 "Sluttenhet" "End Entity"
1215 "Begrensning på stilengde=" "Path Length Constraint="