Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
992 empty empty
993 empty empty
994 empty empty
995 empty empty
996 empty empty
997 empty empty
998 empty empty
999 empty empty
1000 "Vestavěné příkazy CMD jsou:\n
ASSOC\t\tZobrazí nebo změní asociace přípon souborů\n
ATTRIB\t\tZobrazí nebo nastaví DOS-ovské souborové attributy\n
CALL\t\tZavolá dávkový soubor z jiného\n
CD (CHDIR)\tZmění pracovní adresář\n
CHOICE\t\tČeká na stisk tlačítka z volitelného seznamu\n
CLS\t\tVymaže okno terminálu\n
COPY\t\tKopíruje soubory\n
CTTY\t\tZmění vstupně/výstupní zařízení\n
DATE\t\tUkáže nebo nastaví systémové datum\n
DEL (ERASE)\tSmaže jeden nebo více souborů\n
DIR\t\tVypíše obsah adresáře\n
ECHO\t\tVypíše text na terminál\n
ENDLOCAL\tUkončí lokalizaci změn prostředí v dávkovém souboru\n
FTYPE\t\tZobrazí nebo změní příkazy pro otevření přiřazené k typům souborů\n
HELP\t\tZobrazí detailní nápovědu k tématu\n
MD (MKDIR)\tVytvoří adresář\n
MKLINK\tVytvoří symbolický odkaz\n
MORE\t\tZobrazí výstup ve stránkách\n
MOVE\t\tPřesune soubor, skupinu souborů nebo adresářový strom\n
PATH\t\tNastaví nebo ukáže prohledávané cesty\n
PAUSE\t\tUspí spuštění dávkového souboru\n
POPD\t\tObnoví adresář na poslední uložený pomocí PUSHD\n
PROMPT\t\tZmění výzvu příkazového řádku\n
PUSHD\t\tZmění adresář na nový, starý uloží\n
REN (RENAME)\tPřejmenuje soubor\n
RD (RMDIR)\tSmaže podadresář\n
SET\t\tNastaví nebo zobrazí proměnné prostředí\n
SETLOCAL\tSpustí lokalizaci změn prostředí v dávkovém souboru\n
START\t\tSpustí program nebo otevře dokument v přiřazeném programu\n
TIME\t\tUkáže či nastaví systémový čas\n
TITLE\t\tNastaví titulek okna běžící CMD instance\n
TYPE\t\tVypíše obsah textového souboru\n
VER\t\tZobrazí verzi CMD\n
VOL\t\tUkáže jmenovku disku\n
XCOPY\t\tZkopíruje zdrojové soubory nebo adresářové větve do cíle\n
EXIT\t\tUkončí CMD\n
\n
Zadejte HELP <příkaz> pro podrobnější informace o některém z výše uvedených\n
příkazů.\n"
"CMD built-in commands are:\n
ASSOC\t\tShow or modify file extension associations\n
ATTRIB\t\tShow or change DOS file attributes\n
CALL\t\tInvoke a batch file from inside another\n
CD (CHDIR)\tChange current default directory\n
CHOICE\t\tWait for an keypress from a selectable list\n
CLS\t\tClear the console screen\n
COPY\t\tCopy file\n
CTTY\t\tChange input/output device\n
DATE\t\tShow or change the system date\n
DEL (ERASE)\tDelete a file or set of files\n
DIR\t\tList the contents of a directory\n
ECHO\t\tCopy text directly to the console output\n
ENDLOCAL\tEnd localization of environment changes in a batch file\n
FTYPE\t\tShow or modify open commands associated with file types\n
HELP\t\tShow brief help details on a topic\n
MD (MKDIR)\tCreate a subdirectory\n
MKLINK\tCreate a symbolic link\n
MORE\t\tDisplay output in pages\n
MOVE\t\tMove a file, set of files or directory tree\n
PATH\t\tSet or show the search path\n
PAUSE\t\tSuspend execution of a batch file\n
POPD\t\tRestore the directory to the last one saved with PUSHD\n
PROMPT\t\tChange the command prompt\n
PUSHD\t\tChange to a new directory, saving the current one\n
REN (RENAME)\tRename a file\n
RD (RMDIR)\tDelete a subdirectory\n
SET\t\tSet or show environment variables\n
SETLOCAL\tStart localization of environment changes in a batch file\n
START\t\tStart a program, or open a document in the associated program\n
TIME\t\tSet or show the current system time\n
TITLE\t\tSet the window title for the CMD session\n
TYPE\t\tType the contents of a text file\n
VER\t\tShow the current version of CMD\n
VOL\t\tShow the volume label of a disk device\n
XCOPY\t\tCopy source files or directory trees to a destination\n
EXIT\t\tClose down CMD\n
\n
Enter HELP <command> for further information on any of the above commands.\n"
1001 "Jste si jist(á)?" "Are you sure?"
1002 "A" "Y"
1003 "N" "N"
1004 "Pro soubory s příponou %1 není přiřazena aplikace\n" "File association missing for extension %1\n"
1005 "Pro otevírání souboru typu „%1“ není přiřazen žádný soubor\n" "No open command associated with file type '%1'\n"
1006 "Přepsat %1?" "Overwrite %1?"
1007 "Více..." "More..."