Dump of STRINGTABLE #527 (strings 8416..8431)

STRINGTABLE #527 (strings 8416..8431)
Compare with English (United States) >>
8416 "消息框文字"
8417 "应用程序工作区"
8418 "焦点控件框架"
8419 "活动窗口边界"
8420 "非活动窗口边界"
8421 "控件阴影"
8422 "灰色文字"
8423 "控件高亮"
8424 "控件灰暗"
8425 "控件光亮"
8426 "控件切换背景"
8427 "鼠标拖选框"
8428 "活动窗口标题栏渐进目标色"
8429 "非活动窗口标题栏渐进目标色"
8430 "菜单高亮"
8431 "菜单栏"