Dump of STRINGTABLE #2070 (strings 33104..33119)

STRINGTABLE #2070 (strings 33104..33119)
Compare with English (United States) >>
33104 "您真的要删除该注册表键及其包含的所有子键吗?"
33105 "展开或收起选定的节点"
33106 "展开"
33107 "收起"
33108 "修改(&M)..."
33109 "修改二进制数据...(&B)"
33110 empty
33111 empty
33112 empty
33113 empty
33114 empty
33115 empty
33116 empty
33117 empty
33118 empty
33119 empty