Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
Compare with English (United States) >>
32784 "修改值的数据"
32785 "添加新键"
32786 "添加新字符串值"
32787 "添加新二进制值"
32788 "添加新 32 位值"
32789 "将文本文件导入注册表"
32790 "将注册表导出为文本文件"
32791 empty
32792 empty
32793 "打印注册表的全部或部分"
32794 "打开注册表编辑器帮助"
32795 "显示程序信息、版本号及版权"
32796 empty
32797 empty
32798 empty
32799 empty