Dump of STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)

STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)
Compare with English (United States) >>
32768 empty
32769 empty
32770 "退出注册表编辑器"
32771 empty
32772 "把键添加到收藏夹"
32773 "从收藏夹中删除键"
32774 "显示或隐藏状态栏"
32775 "改变两个窗格之间的分隔线位置"
32776 "刷新窗口"
32777 empty
32778 "删除选定项"
32779 "选定项更名"
32780 empty
32781 "把键的名称复制到剪贴板"
32782 "在键、值或数据中找字符串"
32783 "查找下一个刚找过的字符串"