Dump of STRINGTABLE #126 (strings 2000..2015)

STRINGTABLE #126 (strings 2000..2015)
Compare with English (United States) >>
2000 empty
2001 empty
2002 empty
2003 empty
2004 empty
2005 empty
2006 empty
2007 empty
2008 empty
2009 empty
2010 "无法修改所选注册表值。"
2011 "无法创建新注册表键。"
2012 "无法创建新注册表值。"
2013 "无法重命名键 '%1'。\n
该键名已存在。"
2014 "无法重命名值 '%1'。\n
该值名已存在。"
2015 "无法删除所选注册表键。"