Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
Compare with English (United States) >>
1136 "所有應用程式策略"
1137 "目錄服務電子郵件複寫"
1138 "憑證請求代理程式"
1139 "生命期簽署"
1140 "所有發布策略"
1141 "信賴的根憑證授權者"
1142 "個人的"
1143 "中介憑證授權者"
1144 "其他人"
1145 "信賴的發行者"
1146 "不可信的憑證"
1147 empty
1148 empty
1149 empty
1150 empty
1151 empty