Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "授權金鑰識別碼"
1001 "金鑰屬性"
1002 "金鑰用法限制"
1003 "主體替代名稱"
1004 "發證者替代名稱"
1005 "基本條件約束"
1006 "金鑰用法"
1007 "憑證策略"