Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 "新增/移除程式"
2 "允許您安裝新軟體, 或從您的電腦裡移除現有的軟體。"
3 "應用程式"
4 "無法執行移除程式 %s。 您想將這個移除程式從註冊表中刪除嗎?"
5 "未指定"
6 "名稱"
7 "生產商"
8 "版本"
9 "安裝程式"
10 "程式 (*.exe)"
11 "所有檔案 (*.*)"
12 "移除(&R)"
13 "修改/移除(&M)"
14 "正在下載..."
15 "正在安裝..."