Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Utilitat del Wine de registració DLL\n
\n
Proveeix serveis de registració DLL.\n
\n"
1001 "Ús:\n
regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:línia d'ordres]] NomDll\n
\n
Options:\n
[/u] Desregistra un servidor.\n
[/s] Mode silent (no es mostrarà cap missatge).\n
[/i] Truca a DllInstall, passant una [línia d'ordres] opcional.\n
\tQuan s'utilitza amb [/u], es truca a DllInstall en el mode de\n
\tdesinstal·lació.\n
[/n] No truquis a DllRegisterServer. S'ha d'utilitzar aquesta opció amb\n
\t[/i].\n
\n"
1002 "regsvr32: Commutador no vàlid o no reconegut [%1]\n
\n"
1003 "regsvr32: S'ha fallat en obrir el DLL '%1'\n"
1004 "regsvr32: '%1!S!' no està implementat en el DLL '%2'\n"
1005 "regsvr32: S'ha fallat en registrar el DLL '%1'\n"
1006 "regsvr32: S'ha registrat el DLL '%1' amb èxit\n"
1007 "regsvr32: S'ha fallat en desregistrar el DLL '%1'\n"