Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Encara no implementat\n
\n"
102 "%1: Fitxer no trobat\n"
103 "ATTRIB - Mostra o canvia els atributs dels fitxers.\n
\n
Sintaxi:\n
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H]\n
[unitat:][camí][nom de fitxer] [/S [/D]]\n
\n
On:\n
\n
+ Defineix un atribut.\n
- Esborra un atribut.\n
R Atribut de fitxer només lectura.\n
A Atribut de fitxer arxiu.\n
S Atribut de fitxer sistema.\n
H Atribut de fitxer amagat.\n
[unitat:][camí][nom de fitxer]\n
Especifica un fitxer o uns fitxers que ATTRIB processarà.\n
/S Processa fitxers coincidents a la carpeta actual i totes les\n
subcarpetes.\n
/D Processa les carpetes també.\n"
104 empty
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty