Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
80 "Altra" "Other"
81 "Servidor fora de línia" "Server Down"
82 "Error local" "Local Error"
83 "Error en codificar" "Encoding Error"
84 "Error en descodificar" "Decoding Error"
85 "Temps d'espera superat" "Timeout"
86 "Autenticació desconeguda" "Auth Unknown"
87 "Error de filtre" "Filter Error"
88 "Cancel·lat per usuari" "User Canceled"
89 "Error de paràmetre" "Parameter Error"
90 "Cap memòria" "No Memory"
91 "No es pot connectar al servidor LDAP" "Can't connect to the LDAP server"
92 "Aquesta versió del protocol LDAP no admet l'operació" "Operation not supported by this version of the LDAP protocol"
93 "No s'ha trobat el control especificat en el missatge" "Specified control was not found in message"
94 "Cap resultat present en el missatge" "No result present in message"
95 "Més resultats retornats" "More results returned"