Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
id Catalan (Neutral) English (United States)
1216 "Sí" "Yes"
1217 "No" "No"
1218 "L'exportació ha tingut èxit." "The export was successful."
1219 "L'exportació ha fallat." "The export failed."
1220 "Exporta clau privada" "Export Private Key"
1221 "El certificat conté una clau privada que es pot exportar juntament amb el certificat." "The certificate contains a private key which may be exported along with the certificate."
1222 "Introduïu contrasenya" "Enter Password"
1223 "Podeu protegir amb contrasenya una clau privada." "You may password-protect a private key."
1224 "Les contrasenyes no es coincideixen." "The passwords do not match."
1225 "Nota: No s'ha pogut obrir la clau privada d'aquest certificat." "Note: The private key for this certificate could not be opened."
1226 "Nota: La clau privada d'aquest certificat no és exportable." "Note: The private key for this certificate is not exportable."
1227 empty empty
1228 empty empty
1229 empty empty
1230 empty empty
1231 empty empty