Dump of DIALOG #116

DIALOG #116
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 143 DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Exportació de Certificats" CAPTION "Certificate Export Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Seleccioneu el format que voleu utilitzar:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0     CONTROL "Select the format you want to use:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "Codificat en &DER X.509 (*.cer)", 2901, 128, 0x50010009, 31, 18, 280, 12, 0x0     CONTROL "&DER-encoded X.509 (*.cer)", 2901, 128, 0x50010009, 31, 18, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Codificat en &base64 X.509 (*.cer):", 2902, 128, 0x50010009, 31, 30, 280, 12, 0x0     CONTROL "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):", 2902, 128, 0x50010009, 31, 30, 280, 12, 0x0
    CONTROL "&Estàndard de sintaxi de missatges criptogràfics/Missatges PKCS #7 (*.p7b)", 2903, 128, 0x50010009, 31, 42, 280, 12, 0x0     CONTROL "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)", 2903, 128, 0x50010009, 31, 42, 280, 12, 0x0
    CONTROL "&Inclou tots els certificats en el camí de certificat si és possible", 2905, 128, 0x58010003, 44, 57, 280, 8, 0x0     CONTROL "&Include all certificates in the certification path if possible", 2905, 128, 0x58010003, 44, 57, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Intercanvi d'informació personal/PKCS #12 (*.pfx)", 2904, 128, 0x58010009, 31, 72, 280, 12, 0x0     CONTROL "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)", 2904, 128, 0x58010009, 31, 72, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Inclo&u tots els certificats en el camí de certificat si és possible", 2906, 128, 0x58010003, 44, 87, 280, 8, 0x0     CONTROL "Incl&ude all certificates in the certification path if possible", 2906, 128, 0x58010003, 44, 87, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Habilita el xifratge fort", 2907, 128, 0x58010003, 44, 102, 280, 8, 0x0     CONTROL "&Enable strong encryption", 2907, 128, 0x58010003, 44, 102, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Suprimeix la clau privada si l'exportació té èxit", 2908, 128, 0x58010003, 44, 117, 280, 8, 0x0     CONTROL "Delete the private &key if the export is successful", 2908, 128, 0x58010003, 44, 117, 280, 8, 0x0