Dump of DIALOG #109

DIALOG #109
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Importació de Certificats"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "El Wine pot seleccionar automàticament el magatzem de certificats, o podeu especificar la ubicació dels certificats.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 220, 25, 0x0
    CONTROL "Selecciona &automàticament el magatzem de certificats", 2703, 128, 0x50010009, 31, 28, 220, 12, 0x0
    CONTROL "&Col·loca tots els certificats en el magatzem següent:", 2704, 128, 0x50010009, 31, 42, 220, 12, 0x0
    CONTROL "", 2705, 129, 0x50810800, 44, 61, 185, 14, 0x0
    CONTROL "&Navega...", 2706, 128, 0x50010000, 236, 61, 60, 14, 0x0