Dump of DIALOG #109

DIALOG #109
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 143 DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Importació de Certificats" CAPTION "Certificate Import Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "El Wine pot seleccionar automàticament el magatzem de certificats, o podeu especificar la ubicació dels certificats.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 220, 25, 0x0     CONTROL "Wine can automatically select the certificate store, or you can specify a location for the certificates.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 220, 25, 0x0
    CONTROL "Selecciona &automàticament el magatzem de certificats", 2703, 128, 0x50010009, 31, 28, 220, 12, 0x0     CONTROL "&Automatically select certificate store", 2703, 128, 0x50010009, 31, 28, 220, 12, 0x0
    CONTROL "&Col·loca tots els certificats en el magatzem següent:", 2704, 128, 0x50010009, 31, 42, 220, 12, 0x0     CONTROL "&Place all certificates in the following store:", 2704, 128, 0x50010009, 31, 42, 220, 12, 0x0
    CONTROL "", 2705, 129, 0x50810800, 44, 61, 185, 14, 0x0     CONTROL "", 2705, 129, 0x50810800, 44, 61, 185, 14, 0x0
    CONTROL "&Navega...", 2706, 128, 0x50010000, 236, 61, 60, 14, 0x0     CONTROL "B&rowse...", 2706, 128, 0x50010000, 236, 61, 60, 14, 0x0