Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 178
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Importació de Certificats"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Nom de &fitxer:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "", 2701, 129, 0x50810080, 21, 11, 208, 14, 0x0
    CONTROL "&Navega...", 2702, 128, 0x50010000, 236, 11, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Nota: Els següents formats de fitxer poden contenir més d'un certificat, llista de revocació de certificats o llista de certificats de confiança:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 30, 265, 16, 0x0
    CONTROL "Estàndard de sintaxi de missatges criptogràfics/Missatges PKCS #7 (*.p7b)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 53, 265, 10, 0x0
    CONTROL "Intercanvi d'informació personal/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 68, 265, 10, 0x0
    CONTROL "Magatzem de certificats serialitzat del Microsoft (*.sst)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 83, 265, 10, 0x0