Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 143 DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Assistent d'Importació de Certificats" CAPTION "Certificate Import Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Benvingut a l'Assistent d'Importació de Certificats", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0     CONTROL "Welcome to the Certificate Import Wizard", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Aquest assistent us ajuda a importar certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de certificats de confiança d'un fitxer a un magatzem de certificats.\n
\n
Es pot utilitzar un certificat per a identificar-vos o l'ordinador amb el qual esteu comunicant. També es pot utilitzar per a l'autenticació, i per a signar els missatges. Els magatzems de certificats són conjunts de certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de certificats de confiança.\n
\n
Per a continuar, feu clic en Endavant.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0
    CONTROL "This wizard helps you import certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists from a file to a certificate store.\n
\n
A certificate can be used to identify you or the computer with which you are communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists.\n
\n
To continue, click Next.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0